Visoms prekėms suteikiama 12 mėnesių gamintojo garantija, jeigu prekių aprašymuose nenurodyta kitaip.
Garantija yra taikoma prekių kokybės trūkumams atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
Prieš pradedami naudoti prekę, įdėmiai perskaitykite Biuro kėdės naudojimo ir priežiūros taisykles, kurias rasite Garantiniame talone.

Jeigu prekę įsigijote nesurinktą ir supakuotą gamintojo pakuotėje, prieš surinkimą atidžiai perskaitykite prekės surinkimo instrukciją, patikrinkite detalių komplektaciją. Prekę surinkite laikydamiesi surinkimo instrukcijos nurodymų.

Garantija netaikoma, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl prekės surinkimo nesilaikant surinkimo instrukcijų nurodymų arba prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį.
Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės arba prekės transportavimo Pardavėjo transportu ar Pardavėjo atstovo – kurjerių tarnybos transportu.
Garantija taikoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Nusipirkus vieną iš prekių, prieš ją surenkant, pirkėjas privalo atidžiai ją apžiūrėti.
Pirkėjas reikalavimus dėl mechaninių prekės trūkumų turi pateikti per 2 dienas nuo prekių įteikimo Pirkėjui dienos. Pirkėjas privalo atsiųsti el. paštu info@orientalimpeksas.lt laisvos formos raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus. Prie prašymo Pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą – pardavimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą faktūrą, kasos pajamų orderį, jei už prekę buvo atsiskaitoma ne pavedimu ir nuotrauką, kurioje būtų akivaizdžiai matomas defektas, pažeidimas ar kitas neatitikimas.
Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui reikalavimą dėl prekės trūkumų, turi sudaryti sąlygas Pardavėjui įvertinti prekės kokybę, t.y. sudaryti sąlygas Pardavėjo atstovams ir/ar Pardavėjo nurodytiems asmenims apžiūrėti ir įvertinti prekių kokybę jų būvimo vietoje; sudaryti sąlygas paimti prekę jos apžiūrai ir kokybės įvertinimui; pristatyti prekę jos apžiūrai ir jų kokybės įvertinimui į Pardavėjo nurodytą vietą.
Gamybos defektai pašalinami per 7-60 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo. Priklausomai nuo prekės gamintojo būvimo vietos.
Netinkamos kokybės prekė Pirkėjui nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba grąžinami sumokėti pinigai.
Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės ir galioja visoms prekės sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai, natūralios odos arba PU (eko) odos kvapas nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekė eksploatuojama netinkamai arba sugadinama dėl pirkėjo kaltės. Atsiimant prekę iš pardavėjo sandėlio, pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę transportuojant /surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš pardavėjo sandėlio.

Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos. Garantija suteikiama tik pateikus pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą. Pirkėjas privalo saugoti visus pirkimo dokumentus iki prekės garantinio termino pabaigos.

Kokybiškų surinktų prekių grąžinti negalima.

Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekę analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas dėl šių priežasčių: jeigu Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės forma (prekė yra nepatogi), dydis, spalva, modelis ar komplektacija. Pasinaudoti prekių grąžinimo teise galima tik tuomet, jeigu įsigyta prekė nebuvo surinkta, naudojama, yra nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.), yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija, turi originalią tvarkingą gamintojo ar tiekėjo pakuotę, prekė turi pirkimą įrodančius dokumentus ir jei nuo prekės įsigijimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų.
Atskirais atvejais, jeigu prekė buvo rinkta ar surinkta grąžinama iki 70 proc. Prekės kainos, atsižvelgiant ir įvertinant prekės būklę UAB „Orientalimpeksas“ biure. Prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Už grąžinamos prekės tinkamą supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės.